298. lecke - szabadon megtekinthető

 

Step 1 - 1. lépés
Listening 1

 

Listen to the short story. Do not do anything but listen. 
Hallgasd meg a rövid történetet! Még ne csinálj semmit, csak hallgasd!

 

 

 

 

Step 2 - 2. lépés
Listening 2

Listen to the story again, but now stop the recording and write down key words you hear. Do not worry if you do not understand every word! 
 

Hallgasd meg újra a történetet, de most állítsd meg a felvételt és írjál le kulcsszavakat. Ne aggódj, ha nem értesz még minden szót!

 

 

Step 3 - 3. lépés

Story telling

After listening to the story, write down what you understood. You can do it in English - if it is not too hard for you - or you can do it in Hungarian. Later you can compare your work to the real text.

 

Miután meghallgattad, írd le, amit megértettél. Megteheted angolul is, ha nem túl nehéz, vagy magyarul is. KÉsőbb összehasonlíthatod a munkád a valódi szöveggel! 

 

Step 4 - 4. lépés

Reading

 

Listen to the story while reading the text.
Hallgasd meg a történetet, miközben olvasod a szöveget!

 

 

 

THE LION AND THE MOUSE

A little baby mouse went on a picnic in the woods. "Oh, what a beautiful day. It's a perfect day for a picnic." The baby mouse was very happy.
"Oh, what is that? Wow! A big lion. Hello, Mr Lion."
But the lion didn't answer. The Lion was taking a nap (szundikál).
"Oh, this lion is so big that he can give me shade (árnyék). It's a perfect place for a picnic."

The baby mouse was very happy. Then, he had an idea.
"Oh, this lion is so big that he can give me a slide (csúszda)."
The baby mouse went up on the back of the lion.
"Whee" He slid down (lecsúszott). It was very fun. Instantly (hirtelen), the lion woke up.
"What fool (bolond) made me wake up?"
"Is that you, little mouse? Did you wake me up?"
The angry lion grabbed (megragad) the mouse and held it to his jaws (álkapocs).
"No. Don't eat me. Mr Lion, please. Forgive me."
The little mouse mustered up all his courage (összeszedte minden bátorságát), and said once again, "Mr Lion, I'll never bother (zavar) you again. If you spare my life (meghagyja az életem), I'll return the favour (meghálálom)."
"Huh, how can you return my favour? You are too small." You will be in trouble some day and who knows who can help you."
"All right. You can go."
Some days later the lion was rambling (lófrál) around the forest.
"I'm hungry, I need something to eat."
He started to search for food. Then, the lion found something. "Oh, that looks delicious. I'll get it."
But the lion fell into a trap (csapda), and found he was caught in a net (háló).
"I can't believe this. I got caught in a trap."
The lion was very scared. "The hunters will come any minute. I should have stayed home."
The lion tried as he might but he could not escape (elmenekül). The more he struggled (küzd), the more he became entangled (belegabalyodik) in the net. "Help! Help me!"
The other animals heard him. "I can't go and help the lion. The hunters will come any moment."
Nobody wanted to help the lion. Then the little mouse came running after hearing the lion cry.
"Mr Lion, what happened?"
"Oh, it's you. As you can see, I'm caught in a trap. But no one can help me."
"Mr Lion, I can help you."
The baby mouse  began to call his family and friends.
"Mommy! Daddy! Grandma! Grandpa! Mickey! Mikey! Come here!" The baby mouse's family and friends ran to him.
"What's the matter?"
"Once, Mr Lion forgave (megbocsájtott) me and it's time to return his favour."
"OK. Let's work together."
All the mice began nibbling and nibbling (rágcsál). Slowly a few strings (kötél) of the net broke off. Finally, the lion was able to get out of the net.
"Hooray!"
"Thank you, little mouse. How can I repay you?"
"You already forgave me last time. You owe (tartozik) me nothing."
The big lion thanked the little baby mouse with all his heart.

 

A szöveg magyarul

 
Egy kis egér piknikelni ment az erdőbe.
"Ó, milyen gyönyörű nap. Tökéletes nap a piknikre."
Az egérgyerek nagyon boldog volt.
"Mi ez? Hűha! Egy nagy oroszlán. Heló, oroszlán úr."
Az oroszlán nem felelt. Szundikált.
"Ó, ez az oroszlán olyan nagy, hogy árnyékot ad nekem. Tökéletes hely a piknikre."
A gyerekegér nagyon boldog volt. Majd támadt egy ötlete.
"Ó, ez az oroszlán olyan nagy, hogy csúszdázhatok rajta."
A kisegér felment az oroszlán hátára.
"Juhéj" Lecsúszott. Nagyon mulatságos volt. Abban a pillanatban, az oroszlán felébredt.
"Ki az a bolond, aki felébresztett?"
"Te vagy az, kisegér? Te ébresztettél fel?"
A dühös oroszlán megragadta az egeret és az állkapcsához tartotta.
"Ne. Ne egyél meg. Kérlek, oroszlán úr, bocsáss meg"
A kisegér összeszedte az összes bátorságát, és ismét megszólalt: "Oroszlán úr, soha többet nem foglak zavarni. Ha megkegyelmezel az életemnek, visszafizetem."
"Micsoda? Hogyan is tudnád meghálálni a szívességet. Túl kicsi vagy."
"Egy nap majd bajban leszel, és ki tudja, ki segíthet rajtad."
"Rendben. Elmehetsz."
Néhány nappal később az oroszlán lófrált az erdőben.
"Éhes vagyok. Ennem kell valamit."
Elkezdett élelem után kutatni. Majd talált valamit. "Ó, finomnak látszik. Megszerzem."
De az oroszlán csapdába esett, és rájött, hogy foglyul ejtette egy háló.
"Nem hiszem el. Foglyul ejtett egy háló."
Az oroszlán nagyon megijedt. "Bármelyik pillanatban jöhetnek a vadászok. Otthon kellett volna maradnom."
Az oroszlán próbálkozott, ahogy csak tudott, de nem sikerült kimenekülnie. Minél jobban ficánkolt, annál jobban belegabalyodott a hálóba. "Segítség. Segítség."
A többi állat meghallotta. "Nem mehetek, nem segíthetek az oroszlánnak. A vadászok bármelyik pillanatban jöhetnek."
Senki nem akart segíteni az oroszlánnak. Ekkor a kisegér rohant oda, miután meghallotta az oroszlán kiáltozását.
"Oroszlán úr, mi történt?"
"Ó, te vagy az. Mint látod, csapdába estem. De senki sem segít."
"Oroszlán úr, én segítek."
A kisegér elkezdte a családját és a barátait hívni.
"Mama! Papa! Nagymama! Nagypapa! Mickey! Mikey! Gyertek ide!" A kisegér családja és barátai odarohantak.
"Mi a baj?"
"Valamikor oroszlán úr megbocsátott, és itt az ideje, hogy visszafizessem a kedvességét."
"OK. Dolgozzunk együtt."
Az összes egér elkezdett rágcsálni. Lassacskán a háló egyes szálai megadták magukat. Végül, az oroszlán ki tudott jutni a hálóból.
"Éljen!"
"Köszönöm, kisegér. Hogyan tudnám ezt visszafizetni?"
"A múltkor megbocsájtottál. Nem tartozol semmivel."
A nagy oroszlán megköszönte a kisegérnek teljes szívéből.