78. lecke - szabadon megtekinthető

 

CÉL: A lecke célja, hogy hallás utáni értésed és beszédkészséged is fejlessze. Ha végére értél a leckének, ellenőrizd, elérted-e a célt.

 

1. FELADAT

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉSED FEJLESZTJÜK!

Csak hallgass! Semmi mást ne csinálj. Hallgasd meg ötször egymás után. Érdemes mindkét sebességgel meghallgatnod.

Mostmár egyre több ilyen feladat lesz a tananyagban, de kérlek, minden egyes lépést úgy csinálj, ahogy kérek. Ez a módszer minden korosztálynál működik, és teljesen mindegy, hogy gyors vagy lassú tanuló vagy. De csak akkor működik, ha úgy csinálod, ahogy írom.

Hallgasd meg, minimum ÖTSZÖR a hanganyagot, és igyekezz minél többet megérteni. Hasznos lehet, ha szavakat írsz le, amiket kihallasz, majd a végén megpróbálod összegezni magyarul a hallottakat ezek alapján. Érdekes lehet megfigyelni, hogy mennyivel többet értesz már az ötödik meghallgatás után.

 

lassú szöveg: 

normál szöveg: 

 

2. FELADAT

MIT ÉRTETTÉL MEG HALLÁS UTÁN

Fontos, hogy tényleg ezt teszteljük, mert a Füledet szeretnénk edzeni, így ha már a szemeddel is tanulsz, nem ugyanazt az eredményt fogod kapni.

3. FELADAT

SZÓKINCSFEJLESZTÉS

Még mielőtt elkezdenénk a szöveget feldolgozni, ismerkedj meg az új szavakkal, és tanuld is meg őket.

 

 

shopkeeper (sopkípőr) /ˈʃɒpˌkiː.pər/ – boltos (vagy a tulajdonos vagy üzletvezető)

which (wich) /wɪtʃ/ – ami: I bought a nice umbrella which I like very much. - Vettem egy szép ernyőt, ami nagyon tetszik.

same (széjm) /seɪm/ – ugyanaz, ugyanolyan: My twin sister and I have got the same nose. - Az ikertestvéremnek és nekem ugyanolyan orrunk van.

as (ez) 
/æz/ – mint: My brother's tie has got the same colour as my tie. A fivérem nyakkendőjének ugyanolyan színe van, mint az én nyakkendőmnek.

run (rán) /rʌn/ (running, múlt ideje: ran /ræn/) – fut, rohan

out  (áut) /aʊt/ - mozgást fejez ki valamilyen belső helyről kifelé - ki (valahonnan ki - out of /lásd példamondatokat/): He is running out of the toilet. - Fut ki a vécéről. / I jumped out of my bed in the morning. - Reggel kiugrottam az ágyamból.

in exchange for /iniksz'cséndzs for/ – cserébe: She wanted a book in exchange for my book. – Könyvet kért cserébe a könyvemért.


either (ájzhör, ízhör) /ˈaɪ.ðər //ˈiː-/ – sem: I don’t like my tie and I don’t like my computer, either. - Nem szeretem a nyakkendőm, és nem szeretem a számítógépem sem.


reply (ri'pláj) /rɪˈplaɪ/ – válaszol, felel: "Where were you?" "I was at my friend's". replied the husband. - "Hol voltál?" "A barátomnál voltam." - válaszolta a férj.

4. FELADAT

SZÖVEG FELDOLGOZÁS

Olvasd el a szöveget,és ha esetleg még van olyan szó, amit nem értesz, akkor tanuld meg alaposan.

One day George went to town to buy new clothes. First he tried on a pair of trousers. He didn't like the trousers, so he gave them back to the shopkeeper. Then he tried a coat which had the same price as the trousers. George liked the coat, and he left the shop. The shopkeeper and the shop-assistant ran out after him. 

"You didn't pay for the coat!" said the shopkeeper. 

"But I gave you the trousers in exchange for the coat." said George . 

"Yes, but you didn't pay for the trousers, either!" said the shopkeeper. 

"But I didn't buy the trousers," replied George. "I am not so stupid to pay for something which I never bought."

Egy nap George bement a városba, hogy új ruhát vegyen. Először felpróbált egy nadrágot. Nem tetszett neki a nadrág, így visszaadta a boltosnak. Azután felpróbált egy kabátot, ami ugyanannyiba került, mint a nadrág. George-nak tetszett a kabát, és kiment a boltból. A boltos és az eladó utána futottak.

"Maga nem fizetett a kabátért!" mondta a boltos.

"De hát cserébe a kabátért odaadtam a nadrágot." mondta George .

"Igen, de nem fizetett a nadrágért sem!" mondta a boltos.

"De hát nem vettem meg a nadrágot," felelte George. "Olyan ostoba nem vagyok, hogy kifizessek valamit, amit soha nem vettem meg."

5. FELADAT

ISMÉTELJ, ISMÉTELJ

Indítsd el valamelyik hanganyagot, és mondd te is hangosan a beszélővel. Addig tedd ezt, amíg már úgy érzed, hogy nincs figyelmed a kiejtésen.

lassú szöveg: 

normál szöveg: 

© copyright 2009- Mokotoy Kft

Az összes hanganyag, leírás, feladat, amit ezen az oldalon találsz, a Mokotoy Kft tulajdona, másolása, áruba bocsájtása, harmadik félnek átadása bármilyen formában a Kft engedélye nélkül tilos, törvény által büntethető cselekedetnek minősül.